چاپ کردن این صفحه

اطلاعیه آخرین مهلت جهت ارسال فرم های نهایی ثبت نام و چک ضمانت ارزی- ریالی

 

مشارکت کنندگان نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی :

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان غرف خودساز در نوزدهم نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی می رساند آخرین مهلت جهت ارسال فرم های نهایی ثبت نام و چک ضمانت ارزی- ریالی غرفه تا تاریخ 98/8/14 می باشد در صورت عدم ارسال فرم های نهایی ثبت نام و چک ضمانت از تایید طرح ها غرف خودساز و تحویل غرفه خودداری بعمل خواهد آمد .

جهت دریافت فرم های نهایی ثبت نام به سایت www.iexhap.ir به قسمت فرم ها ، فرم های ثبت نام مراجعه نمایید.

"مبلغ چک تعهد پرداخت هزینه ارزی - ریالی (ویژه مشارکت کنندگان ریالی)- فرم شماره 6"

مبلغ چک تعهد پرداخت هزینه مغایرت ارزی- ریالی به اندازه متراژ غرفه درخواستی به ازاء هر متر مربع 10/000/000 ریال در وجه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به تاریخ 98/8/28 به همراه فرم شماره 6 در هنگام تحویل فرم های قرارداد الزامی است.