چاپ کردن این صفحه

همایش نمایشگاه هفدهم

همایش تخصصی «نمایشگاه و بازار»

این همایش در تاریخ 1396/8/13 توسط انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و در آستانه هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی با حضور آقایان دکتر محمدرضا مودودی؛ معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران و دکتر ابوالفضل روغنی؛ رئیس کمیسیون صنعت، معدن و اتاق ایران، آقای ملکی؛ مدیرکل تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران و جمعی از مسئولان، مدیران و اعضاء انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

   پانل «نمايشگاه و صنعت»

در پانل نخست این همایش با عنوان پانل «نمایشگاه و صنعت» آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران طی سخنانی با اشاره به درگذشت آقای سلطانعلی مقیمی؛ بنیانگذار شرکت یخساران، از ایشان بهعنوان یکی از چهرههای تلاشگر صنعت لوازم خانگی یاد و اظهار امیدواری کرد مسیر فکری و عملی این صنعتگر فقید، تداوم داشته باشد.

آقای دکتر انصاری در ادامه سخنانش با اشاره به اهمیت صنعت لوازم خانگی بهعنوان صنعتی درآمدزا و دارای ارزشافزوده برای صنایع بالادستی، گفت: استراتژی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران توسعه بازار داخل، کاهش واردات، توسعه صادرات و خروج از رکود است و امیدواریم بسترهای توسعه این صنعت بیش از پیش محقق گردد.

وی افزود: از مسئولان انتظار داریم در این جهت زمینههای لازم را فراهم کنند، اما متأسفانه امروز رویههایی وجود دارند که موجب خروج این صنعت از ریل توسعه میشوند و یا در مسیر آن مانع ایجاد میشود.

وی توضیح داد: بهعنوان مثال تسهیلات بانکی به بخش تولید با بهره بانکی تا 32 درصد ارائه میشود و سؤال اینجانب آن است که با چنین نرخ سودی، تولید چگونه میتواند حفظ شود؟

آقای دکتر انصاری ادامه داد: برای رونق تولید باید فضای کسبوکار بهبود داده شود و برای تحقق چنین هدفی، ابتدا باید استراتژی توسعه داشته باشیم.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به نقدی بر نامه راهبردی وزارت صمت توسط انجمن، گفت: برنامهریزیها باید مبتنیبر واقعیتها و ظرفیتها باشد.

وی با اشاره به فشار مالیات بر صنعت، گفت: مالیات یک ابزار کنترل اقتصادی است، اما باید از این ابزار در جهت صحیح استفاده کرد و بهعنوان مثال تحمیل بار مالیات بر ارزشافزوده برگرده تولیدکنندگان، از مصادیق سوء مدیریت در این حوزه است. وی در ادامه سخنانش به اهمیت مقوله کیفیت در تولید اشاره کرد و گفت: کیفیت محدود به مهر استاندارد نیست و واحدهای صنعتی باید در فکر کیفیتسازی همراه با نوسازی و برندسازی باشند.

آقای دکتر انصاری با اشاره به فعالیتهای مشترک انجمن و ستاد توسعه فنآوری نانو، گفت: اکنون در مرحله چهارم تحول صنعتی بهسر میبریم و لازم است شرکتها خود را با تحولات سریع جهان انطباق دهند.

وی گفت: هماکنون برخی از کارخانجات لوازم خانگی از فنآوری نانو استفاده میکنند و لازم است استفاده از فنآوریهای نوین به شکل فراگیری در شرکتها مورد توجه قرار گیرد.

آقای دکتر انصاری ادامه داد: متأسفانه امروز رکود یک واقعیت است و در چنین شرایطی لازم است مشتریمحوری و مشتریمداری مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی نمایشگاه را وسیلــــهای برای نمایش توانمندیهای صنعت دانست و با اشاره به سفر اخیرش به آفریقا در معیت وزیر امور خارجه کشور، گفت: آفریقا پتانسیل بالایی برای جذب لوازم خانگی ایرانی دارد، اما موانعی مانند فقدان بانک و گرانی و سختی حملونقل، صادرات به این قاره را تحتالشعاع قرار داده است که امیدواریم در این زمینهها، برنامهریزی برای رفع مسائل انجام شود.

آقای دکتر انصاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی را جلوهگاه توانمندیهای صنعت لوازم خانگی کشور دانست و توصیه کرد شرکتها نام خود را بر روی کالاها به فارسی درج کنند.

وی توضیح داد: درج نام کالا به زبان خارجی، به منزله گذاشتن پوشش و مخفی کردن تلاشهای صنعتگران داخلی است.

برای مشاهده جزئیات بیشتر این همایش اینجا کلیک نمایید.